Home / Chức năng và nhiệm vụ

Chức năng và nhiệm vụ

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng được quy định tại Quyết định số 3129/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cụ thể như sau:

– Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm, các chương trình, dự án về khoa học, công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ rừng; tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

– Nghiên cứu cơ bản có định hướng và nghiên cứu ứng dụng tổng hợp về bảo vệ rừng theo quy định của pháp luật, gồm:

+ Điều tra, dự tính, dự báo sinh vật gây hại rừng;

+ Bảo quản, xây dựng bộ mẫu và định danh côn trùng rừng và sinh vật gây bệnh hại rừng;

+ Đặc điểm sinh vật học, cơ sở tiến hoá và phát sinh của sinh vật gây hại rừng; mối quan hệ giữa sinh vật gây hại và có ích với cây rừng; biện pháp phòng trừ sinh vật gây hại rừng;

+ Đặc điểm sinh vật học, cơ sở tiến hóa và phát sinh của sinh vật ngoại lai xâm hại rừng;

+ Chọn giống cây rừng kháng sâu, bệnh hại, chống chịu các điều kiện bất lợi của môi trường; + Cơ chế kháng sâu, bệnh hại trong bảo vệ rừng;

+ Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến biến đổi thành phần loài và mức độ gây hại của sinh vật gây hại rừng;

+ Phát triển kỹ thuật sinh học phân tử để chẩn đoán, định danh, xác định quan hệ di truyền các loài sinh vật gây hại rừng;

+ Các hoạt chất do nấm, côn trùng và vi sinh vật tạo ra thúc đẩy sinh trưởng và chống chịu sinh vật gây hại rừng;

+ Các chế phẩm vi sinh, chế phẩm sinh học để phòng trừ sinh vật hại rừng;

+ Kỹ thuật gây nuôi côn trùng rừng và nuôi trồng nấm;

+ Cơ sở khoa học, giải pháp công nghệ phòng và chữa cháy rừng.

– Xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế, kỹ thuật về bảo vệ rừng theo nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật.

– Hợp tác quốc tế, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; tham gia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về bảo vệ rừng theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ; chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ vào sản xuất; triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm trên cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học về bảo vệ rừng theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức sản xuất, kinh doanh các sản phẩm và công nghệ phù hợp với lĩnh vực hoạt động chuyên môn của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

– Tư vấn lập dự án; tư vấn giám định, giám sát, thẩm tra; tư vấn thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán các chương trình, dự án về bảo vệ rừng theo quy định của pháp luật.

– Quản lý sử dụng nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật; thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam giao.