Home / Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

  1. Ban Giám đốc
  2.  Phòng Hành chính
  3. Bộ môn Côn trùng rừng,
  4. Bộ môn Bệnh cây rừng,
  5. Bộ môn Chọn giống kháng sâu bệnh,
  6. Trưởng Bộ môn Vi sinh vật bảo vệ rừng,
  7. Bộ môn Phòng chổng cháy rừng,